15 oktober 2014, om 22:00, gemeentehuis Echt | gemeentehuis Echt

Gemeentezaken: commissie Algemene Zaken

Naast de vaste agendapunten gaat het om de voorbereidingen van de Algemene Beschouwingen van de novembervergadering

– Bestuursrapportage 2014 en zienswijze ontwerp-begrotingswijziging 2014-2 GR Servicecentrum MER
– Programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018
– Herziening Reserves en Voorzieningen bij de begroting 2015