Ons verkiezingsprogramma 2018-2022

Met enige trots bieden wij u ons verkiezingsprogramma voor de komende vier jaren aan.
We hebben keuzes gemaakt om met name het programma kort en dus leesbaar te houden. De onderstaande onderwerpen:
werk, armoede, zorg, leefbaarheid en veiligheid, milieu en natuur zijn onze primaire keuzes.
Mist u onderwerpen? Dat kan , we gaan er graag met u over in gesprek!

Werk!
Het gaat gelukkig weer beter met onze economie. Steeds meer mensen hebben werk. Toch staan nog steeds velen aan de kant. Wij vinden dat dit moet veranderen!
Onze gemeente moet er voor zorgen dat mensen niet te lang afhankelijk zijn van een uitkering. De gemeente moet zoveel mogelijk mensen aan werk helpen. Werk vormt immers de sleutel tot economische zelfstandigheid.

Wij willen:

 • werkgevers stimuleren om meer mensen aan te nemen voor duurzame banen. We denken hierbij aan extra voordelen wanneer een bedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of ouder dan 50 jaar in dienst neemt;
 • een eigen loket voor werkgelegenheid in ons gemeentehuis. Hier kunnen werkgevers én werkzoekenden terecht met hun vragen; 
 • een correcte en respectvolle benadering voor werkzoekenden. De gemeente moet hen niet alleen aanspreken op hun plichten, maar ook op hun rechten en talenten;
 • op basis van iemands kennen en kunnen, werk met toekomstperspectief voor iedere werkzoekende;
 • een gemeente die zelf het goede voorbeeld geeft door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen voor banen met toekomstperspectief;
 • geen bestaande banen verdringen als werkzoekenden tijdens hun uitkeringsperiode vrijwilliger zijn. Ons streven is vrijwilligers gelijktijdig passende scholing aan te bieden. Hierdoor verbetert hun eigen arbeidspositie;een strenge en rechtvaardige aanpak voor fraude met toeslagen en uitkeringen. We gaan daarbij niet uit van wantrouwen, maar van vertrouwen. Mensen die onopzettelijk fouten maken willen we ontzien.

Armoede
Armoede: niemand kiest ervoor, maar het kan iedereen overkomen. Om verschillende redenen raken mensen in de financiële problemen. Het gevolg is dat ze niet meer volledig deel kunnen uitmaken van de samenleving. Bij mensen in kwetsbare posities (ouderen, jongeren en mensen met een beperking) kan armoede extra hard aankomen. Als gevolg van keuzes van het nieuwe kabinet stijgt de BTW en worden de ziektekosten verhoogd. Velen zullen dit direct voelen in hun beurs.
Alle mensen die iedere dag in (financiële) onzekerheid moeten leven, verdienen onze steun. Wij vinden dat iedereen een waardig bestaan moet kunnen opbouwen.

Wij willen:

 • naleving van het huidig gemeentelijk minimabeleid met bijbehorende voorzieningen. Niemand mag als gevolg van bureaucratie buiten de boot vallen;
 • inkomensgrens om aanspraak te kunnen maken op minimaregelingen verruimen. Doel is dat er dan meer mensen gebruik van kunnen maken;
 • acties steunen die de gevolgen van armoede bestrijden. We hebben de afgelopen jaren zelf de handen hiervoor uit de mouwen gestoken. Denk hierbij aan de Voedselbank-, Kinderboeken- en Kinderfietsactie;
 • goede besteding van de Klijnsma-gelden. Voormalig PvdA staatssecretaris Jette Klijnsma regelde dat elke gemeente geld krijgt voor kinderen in armoede. Om ervoor te zorgen dat dit geld ook echt bij deze kinderen terecht komt, werkt onze gemeente al samen met Stichting Leergeld. Ook stichtingen als Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job willen we hiervoor inzetten;
 • initiatieven steunen die gericht zijn op het verminderen van sociaal isolement en vereenzaming. Armoede heeft vaak sociaal isolement tot gevolg. We willen er alles aan doen om activiteiten die mensen met elkaar in contact brengen, mogelijk te maken;
 • duidelijkheid voor mensen in armoede. Voor hen zijn er verschillende regelingen. Het moet duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met vragen hierover én van welke voorzieningen gebruik gemaakt kunnen worden. Om deze reden verdient armoede dan ook een eigen gemeentelijk loket.

Zorg
Wij als PvdA Echt-Susteren hebben de zorg als belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma staan. Hiermee bedoelen we zorg in de breedste zin van het woord. We vinden het belangrijk dat de kwetsbaren binnen onze gemeenschap de zorg krijgen die ze zo hard nodig hebben. Naast ouderen, jongeren en mantelzorgers zijn er nog meer groepen zoals gehandicapten, vluchtelingen en veteranen, die onze aandacht verdienen. Voor ons telt iedereen mee, niemand mag buiten de boot vallen!

Wij willen:

 • dat bij de aanbestedingen de kwaliteit van de zorg voorop staat;goed werkgeverschap en veiligheid voor de zorgverlener en de cliënt;
 •  meer aandacht voor de (huishoudelijke) hulp van ouderen en fysiek gehandicapten;
 • ondersteuning voor mantelzorgers in de vorm van dagopvang, respijtzorg en trainingen;
 • geen wachtlijsten meer binnen de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg: er moet financieel maatwerk worden geleverd;
 • preventie van de problemen die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld alcohol- en drugsmisbruik, in het bijzonder onder jongeren, centraal stellen;
 • zorg voor veteranen binnen onze gemeente onder de aandacht brengen en voor deze groep burgers actie ondernemen.

Leefbaarheid en veiligheid
Wij vinden dat inwoners van de gemeente Echt-Susteren in hun eigen buurt plezierig moeten kunnen wonen, werken en recreëren. Buurtgenoten behoren gemakkelijk met elkaar in contact te kunnen komen. Er dienen winkels aanwezig te zijn om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen.

Wij willen:

 • voorzieningen in de kernen waar mogelijk behouden en realiseren. Wij ondersteunen concrete initiatieven die hier aan bijdragen;
  goed openbaar vervoer binnen en tussen de kernen. Er behoren genoeg vervoersmogelijkheden te zijn. Treinen en bussen dienen goed op elkaar te worden afgestemd. De inwoners reizen dan sneller en makkelijker van A naar B;
 • jaarlijks samen met de fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Limburg knelpunten in het openbaar vervoer bijstellen;
 • zoveel mogelijk voorkomen dat de belangen van inwoners van Echt-Susteren worden geschaad door (nieuwe) ontwikkelingen buiten de gemeentegrenzen. Vroegtijdig en duidelijk overleg met alle betrokken partijen is van groot belang. Wij werken hiervoor samen met de fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Limburg.
 • bestaande culturele activiteiten in de kernen behouden en daarnaast ruimte creëren voor nieuwe culturele initiatieven

Veiligheid
Een veilige buurt vinden wij belangrijk. Een veilig gevoel draagt namelijk bij aan de leefbaarheid van een buurt. Een veilige buurt is een prettige buurt.

Wij willen:

 • een korte aanrijdtijd voor politie, brandweer en ambulance. Onnodige (verkeers)obstakels dienen te worden verwijderd;
  meer blauw (politie) en BOA’s op straat;
 • dat alle klachten van inwoners bij de gemeente snel en correct worden afgehandeld. Ter controle hiervan willen wij van de gemeente kwartaalrapportages over de afhandeling van deze klachten en meldingen ontvangen.
 • een goed werkende straatverlichting. Dit vergroot het gevoel van veiligheid;
 • buurtinitiatieven ondersteunen

Milieu en natuur
Wij zijn trots op het mooie ‘Smalste stukje van Nederland’. Daarom hebben wij aandacht voor het groen om ons heen. Als Partij van de Arbeid Echt-Susteren vinden wij het belangrijk dat onze gemeente inzet op milieu en duurzaamheid en dat zij haar burgers stimuleert hier ook aan mee te doen. Landbouw en natuur willen we dichter bij elkaar brengen. Nieuwe ontwikkelingen stimuleren we. Onwenselijke blokkades door starre regelgeving willen wij doorbreken.

Wij willen:

 • behoud en onderhoud van natuurgebieden. Natuur die verdwijnt, moet op een andere plek in onze gemeente terugkeren. Hierdoor kan de biodiversiteit binnen onze gemeente zich versterken en uitbreiden;
 • burgerinitiatieven ondersteunen die onze natuur onderhouden en verbeteren;
 • overtredingen (zoals afvaldumping) strenger aanpakken en de controle hierop verbeteren, zeker in de buitengebieden;
 • burgermeldingen stimuleren;
 • bedrijven stimuleren om methodes te gebruiken die gericht zijn op duurzame productie, schone afvalverwerking en dierenwelzijn;
 • intensieve veeteelt binnen onze gemeente verbieden;
 • het aantrekkelijk maken voor burgers en bedrijven om te investeren in duurzamere energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie.
 • dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door zelf zoveel mogelijk op groene stroom over te schakelen;
 • meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en scooters;
 • het gebruik van openbaar vervoer en de fiets stimuleren. Zo moeten er tussen de kernen efficiënte en gemakkelijke verbindingen komen;
 • duurzame en gebruiksvriendelijke afvalscheiding.