12 oktober 2014

Onderwerpen commissievergaderingen van week 42

Maandag 13 oktober: commissie Omgeving

Dinsdag 14 oktober: commissie Maatschappij
Naast de vaste agendapunten staan vanuit PvdA oogpunt, 3 belangrijke punten op de agenda:
1. WMO-verordening 2015
2. Evaluatie cliëntenparticipatie en verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein 2015
3. Verordening Jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2015

Woensdag 15 oktober: commissie Algemene Zaken
Naast de vaste agendapunten gaat het om de voorbereidingen van de Algemene Beschouwingen van de novembervergadering:
– Bestuursrapportage 2014 en zienswijze ontwerp-begrotingswijziging 2014-2 GR Servicecentrum MER
– Programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018
– Herziening Reserves en Voorzieningen bij de begroting 2015