9 november 2013

Motie extra gelden armoedebeleid voor kinderen

Mede omdat vooral kinderen ongewild de dupe zijn van de aanhoudende crisis, trekt het kabinet meer geld uit voor de bestrijding van armoede.
De PvdA wil dat deze gelden ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed en middeld bijgevoegde motie hebben we het College opgeroepen:
1. Aan te geven om welke bedragen het gaat;
2. Maximaal in te zetten op het bereiken van de doelgroepen van het gemeentelijke minimabeleid;
3. Voor de uitvoering van het minimabeleid voor kinderen aansluiting te zoeken bij de Stichting Leergeld.
De motie werd unaniem aangenomen door de raad.
motie pvda minimabeleid armoedebeleid kinderen
DDL-20131109-AB2013