10 november 2014

Oproep aan het College: benoem een ombudsman!

ombudsman
In ons verkiezingsprogramma 2014-2018 hebben we onder het kopje “een goed bestuur en een dienstbare gemeente” aangegeven dat de PvdA vindt dat er een belangrijke taak is weggelegd voor een gemeentelijke ombudsman. Een ombudsman treedt op als bemiddelaar daar waar het contact tussen de burger en het bestuur mank loopt.

Bij de ombudsman kan men klachten indienen over feitelijke handelingen van de gemeente en over de bejegening door mensen die de gemeente vertegenwoordigen. De ombudsman kan deze klachten onderzoeken en aanbevelingen doen. Die aanbevelingen zijn dringend, niet dwingend. Het mes snijdt aan twee kanten: niet alleen de burger heeft belang bij een dergelijke functie, ook de gemeentelijke organisatie kan ervan leren en de werkwijze zodanig wijzigen dat de kwaliteit van de dienstverlening voor alle burgers wordt vergroot.

Tijdens de raadsvergaderingen van oktober/november jl., kwam dit onderwerp aan de orde. helaas zag het College (en dus de raad) alternatieven die goedkoper waren.
Echter, vanwege de moeilijkheidsgraad en hoge drempels van deze alternatieven, blijven we toch de noodzaak van een gemeentelijk ombudsman zien en uitdragen.
Onze (voorzitter van de) PvdA-afdeling schreef hierover een brief naar het College. Deze is te lezen in de bijlage.
Brief B&W 021114 Benoem een ombudsman