28 september 2013

Uit de raadsvergadering van 26 september: subsidieverordening peuterprogramma

Op 22-08 schrokken we bij het lezen van het artikel in dagblad ‘de Limburger’ over de aanpak van gemeentes inzake de taalachterstand van kinderen tussen 2,5 – 6 jarigen. Onze gemeente stond genoemd als een van die gemeenten die ‘het slecht doen’.  De beantwoording van onze vragen hierover aan B&W, is terug te vinden in de verordening.

Ja, zegt de gemeente in hun beantwoording op onze vragen.
Ja, er waren een aantal verbeteracties nodig.

Nu gaat de gemeente, samen met de kinderopvang, het basisonderwijs en de GGD kijken hoe voor- en vroegschoolse educatie verbeterd kan worden.
Er gaat gewerkt worden aan een vijftal zaken:
1. Voor díe kinderen waarvan de Jeugdgezondheidszorg vaststelt dat er een taalachterstand is, wordt extra geld aan de kinderopvang beschikbaar gesteld;
2. De ouderbetrokkenheid wordt vergroot;
3. Er vindt nascholing plaats van het personeel;
4. De resultaten worden gemonitord en komen op de agenda van de Stuurgroep;
5. en zijn er prestatieafspraken gemaakt met Kindante.

Het moet ons als gemeente iets waard zijn taalachterstand bij jonge kinderen te voorkomen en de taalontwikkeling te optimaliseren. Een goede taal- en onderwijsbasis is noodzakelijk om de later volgende onderwijsniveaus met succes te kunnen doorlopen en zodoende later een plek te verwerven op de arbeidsmarkt.